BOOKIT INTERNATIONAL OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 22.05.2018

1 REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Nimi: BookIT International Oy (”APE”)
Osoite: Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki
Sähköposti: isms @ bookit.net
   
Yhteyshenkilö: Jussi Autere,
Puhelin: 09-4289 1098
Sähköposti: jussi.autere @ bookit.net

2 HENKILÖREKISTERIN NIMI

BookIT Finland Oy:n / APE Payment Oy:n sähköisten ja mobiilipalveluiden asiakasrekisteri, jäljempänä “Rekisteri”.

3 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTE

APE (ja tietyissä tilanteissa sen yhteistyökumppani) käsittelee henkilötietoja Rekisterin hallinnointia, ylläpitoa ja parantamista varten sekä asiakasviestintää varten (jäljempänä ”Palvelu”) sisältäen muun muassa seuraavia käyttötarkoituksia:

 • Palvelun toteuttaminen, käyttäjätietojen hallinta, hoitaminen ja ylläpito;
 • Asiakastilin hallinta, hoitaminen ja ylläpito;
 • Mikro- ja nanomaksujen maksaminen ja rahansiirto asiakastilille;
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen;
 • käyttäjän tunnistaminen;
 • asiakastapahtumien varmentaminen;
 • väärinkäytösten hallinta, estäminen ja seuranta;
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen;
 • analysointi ja tilastointi;
 • markkinointitarkoituksiin;
 • yllä mainittuja tarkoituksia varten tehtyyn segmentointiin ja profilointiin sekä;
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

  Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

 • Palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen APE:n ja käyttäjän välillä
 • Rekisteröidyn antamaan hyväksyntään Palvelun käyttöehtojen mukaiseen käyttöön
 • APE:n tai sen yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun silloin kun henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksissa

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus

  Edellä mainittujen henkilötietojen antaminen on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus rekisteröidyn tunnistamiseksi ja Palvelun tarjoamiseksi rekisteröidylle. Rekisteriin tallennetaan myös rekisteröidyn Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot, kuten:

 • Palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla
 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto
 • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • yksilöllinen tunniste, kuten eväste- tai laite-ID
 • vuorovaikutus viestinnän kanssa, kuten se, onko asiakas klikannut hänelle lähetettyä sähköpostia
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

  Ks. lisätietoja evästeiden käyttöä koskevasta kohdasta 7.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LÄHTEET

Henkilötiedot saadaan Palvelun käyttäjältä itseltään tämän rekisteröityessä Palveluun sekä käyttäjän hallinnoidessa Palvelussa antamiaan suostumuksia ja kieltoja.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla evästeiden käyttöä koskevassa kohdassa 7 tarkemmin kuvatuin tavoin.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA HENKILÖTIETOJEN
SIIRTÄMINEN EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palvelussa listatuille yrityksille taikka muille APE:n yhteistyökumppaneille suoramarkkinointia varten, ellei käyttäjä ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille lainsäädännön edellyttäessä. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa APE:n konserniyhtiöille tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Milloin APE:n konserniyhtiö sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella, APE toteuttaa luovutuksen henkilötietolainsäädännön sallimia mekanismeja noudattaen.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi Palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen.

Henkilötiedot voidaan myös luovuttaa liiketoimintasiirron tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä luovutuksensaajana olevalle yhtiölle.

7 EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

APE käyttää Palvelussa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla APE seuraa kävijäliikennettä ja parannetaan Palvelun laatua. APE käyttää evästeitä myös Palvelun operointiin, käytön analysointiin ja käyttäjäkokemuksen personointiin.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla BookIT voi tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Ainoastaan evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. APE ei saa evästeen avulla tietoonsa esim. käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta tai vastaavaa yksilöintitietoa.

Jos käyttäjä on kirjautunut Palveluun, APE voi myös yhdistää evästeiden avulla käyttäjästä havainnoituja tietoja käyttäjän antamiin henkilötietoihin.

APE:n ns. ensimmäisen osapuolen evästeiden lisäksi Palvelussa käytetään ns. kolmannen osapuolen, kuten mittaus-, seuranta- ja muiden analytiikkapalveluiden tarjoajien (kuten Google Analytics) evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeet ovat aina kyseisen palveluntarjoajan kulloinkin noudattamien eväste- ja tietosuojakäytäntöjen alaisia, eikä APE voi vaikuttaa näiden käytäntöjen sisältöön.

Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa evästevalintoihin käyttämänsä selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, etteivät Palvelun kaikki ominaisuudet ole käytettävissä. Lisäksi tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.

8 TIETOJEN SUOJAAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain APE:n työntekijöille ja muille sen valtuuttamille toimijoille, joiden on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä käsitellä henkilötietoja. Pääsyä tietoihin säännellään käyttöoikeuksilla ja henkilötietoja sisältävät tietokannat ja - järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin suojakeinoin. Henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on Palvelun käyttäjä. Palvelun käytön lopettamisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia tai profilointia. Tiedot hävitetään rekisteristä, kun rekisteröidyn viimeisestä käynnistä tai Palvelun käytön lopettamisesta on kulunut kolme vuotta tai välittömästi rekisteröidyn pyynnöstä, kun rekisteröity on lopettanut Palvelun käytön. Säilytystä voidaan kuitenkin jatkaa rekisteröidyn suostumuksella.

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kulloinkin soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti:

 • saada pääsy Palveluun tallennettuihin henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Palvelun käyttäjärekisteriin
 • vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita taikka muuttaa, täydentää tai poistaa itse tietojaan Palvelussa
 • kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai profilointiin, sekä vaatia käsittelyn rajoittamista ja saada tietonsa siirrettyä järjestelmästä toiseen

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen:
isms @ Bookit.net
tai kirjallisesti osoitteeseen:
BookIT International Oy
Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi